error-page

SportWallet algemene voorwaarden - Nederland

1. Algemene informatie

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke kortingscode die jij bij SportWallet, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, verzilverd.

1.2 SportWallet is een bedrijf dat is onderworpen aan Nederlands recht, gevestigd aan de Cimbaallaan 24, 5402 AZ Uden, Nederland. Geregistreerd onder KvK-nummerr 73229997 met BTW nummer NL859411539B01

1.3 Onder ‘kortingscode’ wordt verstaan een instrument, hetzij in fysieke, hetzij in elektronische vorm, dat de houder van een dergelijke kortingscode (de 'Kortingscode Houder') het recht geeft op afname van het Aanbod Onderneming van de Onderneming binnen de op de Kortingscode aangegeven periode (de 'Geldigheidsperiode').

1.4 Onder 'Aanbod Onderneming' wordt verstaan de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan de Kortingscode Houder zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld, zoals gespecificeerd in SportWallet's applicatie en op de Kortingscode.

1.5 De Onderneming is een niet met SportWallet verbonden derde, die het Aanbod Onderneming verkoopt, levert en/of beschikbaar stelt en machtigt SportWallet de Kortingscode in naam en voor rekening van de Onderneming uit te geven, te verkopen en over te dragen. De overeenkomst voor de levering en verzilvering van het Aanbod Onderneming zal aangegaan worden tussen jou en de Onderneming waarbij je de Kortingscode inwisselt. SportWallet verkoopt en levert het Aanbod Onderneming niet en stelt dit evenmin ter beschikking. Het enige dat zij doet, is de Kortingscode in naam en voor rekening van de Onderneming aan jou beschikbaar stellen.

1.6 De laatste Update van deze Algemene voorwaarden vond op 03.11.2019 plaats. SportWallet behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Algemene voorwaarden zullen wij online bekend maken. Jij bent alleen gebonden aan de versie van de Algemene voorwaarden waarmee jij je op het tijdstip van verzilveren van een Kortingscode akkoord hebt verklaard.


2. Aankoop van een Kortingscode

2.1 Je dient tenminste 16 jaar oud te zijn om een Kortingscode te kunnen verzilveren. Voordat je iets kunt verzilveren dien jij je te registreren en een account aan te maken bij SportWallet.

2.2 Door te klikken op de button ‘Koop kortingscode voor 1 km’ en vervolgens op ‘Ja’ doe je een aanbod aan SportWallet, daarbij handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, tot het verzilveren van de Kortingscode. SportWallet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor jouw aanbod te weigeren. Bovendien kan SportWallet, ook al heeft zij jouw aanbod geaccepteerd, de overeenkomst te allen tijde annuleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat jij jegens SportWallet, een met SportWallet gelieerde derde of de Onderneming fraude hebt gepleegd of fraude aan het plegen bent.


3. Inwisselen van een Kortingscode

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:

(a) kan de Kortingscode slechts een keer worden ingewisseld;

(b) kan de Kortingscode alleen bij de Onderneming worden ingewisseld en niet bij SportWallet ;

(c) is de Kortingscode slechts voor één persoon geldig; en

(d) dien je de bij de Kortingscode behorende instructies inzake het inwisselen na te leven als je de Kortingscode bij de Onderneming gaat inwisselen.

3.2 Om een Kortingscode te kunnen inwisselen, dien je deze bij de Onderneming in te leveren binnen de Geldigheidsperiode. Indien je de Kortingscode niet binnen de Geldigheidsperiode inwisselt, vervalt de Kortingscode automatisch en kan deze niet meer ingewisseld worden.

3.3 In het geval dat een Aanbod Onderneming op de SportWallet Website een 'Direct bestellen' deal is, verzamelt SportWallet jouw verzendingsgegevens op het moment van de aankoop. SportWallet geeft dan deze gegevens door aan de Onderneming. De Onderneming zal dan de inwisseling van jouw Kortingscode verwerken en verstuurt het Aanbod Onderneming aan jou.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft de Kortingscode de Kortingscode Houder geen recht het Aanbod Onderneming op een bepaald tijdstip te ontvangen. Het wordt je sterk aanbevolen in een vroeg stadium contact op te nemen met de Onderneming. Dit geeft je de grootste kans op het zeker stellen van de door jou gewenste tijd voor levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming. SportWallet kan het tijdstip van de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming niet beïnvloeden.

3.5 Indien je de Kortingscode wilt inwisselen voor goederen en/of diensten die niet tot het Aanbod Onderneming behoren, heb je geen recht op een tegoed, een terugbetaling in contanten of een nieuwe Kortingscode voor het verschil tussen de waarde van het Aanbod Onderneming en de feitelijke waarde van de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan jou zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld.

3.6 In het geval dat een Onderneming het Aanbod Onderneming zoals beschreven niet kan leveren en/of beschikbaar kan stellen op grond van onvoorziene redenen, zal SportWallet jou hierover, namens de Onderneming zo snel mogelijk via e-mail informeren.


4. Gebruik van een Kortingscode

4.1 De verzilvering van een Kortingscode geschiedt uitsluitend voor jouw niet-commercieel privégebruik (je mag de Kortingscode echter wel aan iemand cadeau geven voor zijn/haar niet-commercieel privégebruik). Zowel het reproduceren van een Kortingscode als het commercieel handelen met een Kortingscode is verboden.

4.2 Jij bent uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor jouw Kortingscode. Noch SportWallet noch de Onderneming is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Kortingscodes of voor het ophalen van Kortingscode referentienummers of Kortingscode veiligheidscodes.

4.3 Jij verklaart geen valse gegevens te zullen verstrekken, met inbegrip van valse namen, adressen en/of contact- of betalingsgegevens; evenmin zal jij illegaal handelen in samenhang met de aankoop of het gebruik van een Kortingscode, of iemand een dergelijk handelen toestaan.

4.4 Elke poging om een Kortingscode in strijd met deze Algemene voorwaarden in te wisselen kan – geheel naar eigen inzicht van SportWallet – leiden tot ongeldigheid van de Kortingscode. Het reproduceren van een Kortingscode is verboden.


5. Annulering (en uitzonderingen), Restituties en Problemen

5.1 Indien jij je Kortingscode inwisselt, maar de Onderneming jou het Aanbod Onderneming niet naar behoren beschikbaar heeft gesteld, of indien jij een klacht hebt over het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming, dien je je rechtstreeks tot de Onderneming te wenden. De Onderneming, en niet SportWallet, is immers verantwoordelijk voor de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming. Het enige dat SportWallet doet, is de Kortingscode in naam en voor rekening van de Onderneming beschikbaar stellen. Indien jij en de Onderneming het echter niet eens worden over het verhelpen van de klacht, kan SportWallet, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, op jouw verzoek, proberen te helpen het probleem op te lossen.


6. Verantwoordelijkheid voor het Aanbod Onderneming

6.1 Houd er alsjeblieft rekening mee dat de Onderneming, en niet SportWallet,:

6.1.1 de verkoper, leverancier en/beschikbaar stellende partij van het Aanbod Onderneming is;

6.1.2 de partij is die een overeenkomst aangaat met de Kortingscode Houder als de Kortingscode ingewisseld is; en

6.1.3 uitsluitend en alleen verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming en voor het Aanbod Onderneming zelf.


7. SportWallets normen van dienstverlening en aansprakelijkheid

7.1 SportWallet, als agent van de Onderneming, verklaart dat:

7.1.1 zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Algemene voorwaarden;

7.1.2 de Kortingscodes een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel, en

7.1.3 zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet zal handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.

7.2 SportWallet is altijd aansprakelijk voor: (a) dood en letselschade veroorzaakt door nalatigheid/grove schuld van SportWallet; (b) door haar gepleegd bedrog of bedrieglijke, door haar gemaakte voorstelling van zaken; of (c) elke aansprakelijkheid die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7.3 Anders dan hierboven aangegeven in paragraaf 7.2, is SportWallet niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die je zou kunnen lijden, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.

7.4 SportWallet kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van het Aanbod Onderneming. SportWallet is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod Onderneming.

7.5 SportWallet is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Algemene voorwaarden indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

7.6 Met uitzondering van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit paragraaf 7.2, die onbeperkt is, zal het totaal van SportWallets aansprakelijkheid jegens jou onder geen enkele omstandigheden de hoogte van 200% van de koopprijs van de Kortingscode overschrijden.

7.7 In bepaalde landen zijn enkele of alle uitsluitingen en/of beperkingen zoals vastgelegd in deze afdeling 7 volgens het toepasselijk recht niet toegestaan. Als dit recht op jou van toepassing is, zijn enkele of alle van de hierboven genoemde uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing en heb je wellicht aanvullende rechten.


8. SportWallets Website

Met SportWallets Website (de 'Website') wordt bedoeld de Internet website, mobiele applicaties, elektronische communicatie of diensten, of elke locatie waar jij een Kortingscode van de Onderneming van SportWallet kunt kopen. De Website waarop SportWallet de Kortingscodes aanprijst is eigendom van SportWallet VOF. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van de Website, die uitdrukkelijk deel uitmaken van deze Algemene voorwaarden, kun je hier vinden.


9. Overig

9.1 Indien je deze Algemene voorwaarden schendt en SportWallet geen maatregelen tegen jou onderneemt, betekent dit niet dat SportWallet afstand heeft gedaan van haar rechten en rechtsmiddelen ten aanzien van jouw schending. SportWallet kan nog steeds actie ondernemen en haar rechten en rechtsmiddelen uitoefenen ten aanzien van die schending, of enige andere gelegenheid waarbij je jouw verplichtingen op grond van deze Algemene voorwaarden schendt.

9.2 Tenzij anders vermeld in deze Algemene voorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij jij SportWallet een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per gefrankeerde post verstuurd. Elke kennisgeving die SportWallet aan jou stuurt is geadresseerd aan het adres dat jij aan SportWallet hebt verstrekt bij de registratie van jouw SportWallet account. Je kunt elke kennisgeving aan SportWallet sturen naar het adres van het hoofdkantoor zoals weergegeven in paragraaf 1.2.

9.3 Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

9.4 Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving, zonder toepassing van conflictregels van internationaal privaatrecht. Enig geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Ga terug